MIK: Medie- och Informationskunnighet

I dagens samhälle översköljs vi av ett ständigt flöde av information, inte minst i form av rörliga bilder. Därför är viktigare än någonsin att alla har förmågan att ta till sig information, kunna sätta den i ett sammanhang och värdera om den är korrekt. 

Unesco har genom begreppet MIK (eller MIL på engelska: Media and Information Literacy) valt att kombinera den traditionella informations- och mediakunnigheten eftersom förmågan att förstå nyhets- och informationsflöden och att kunna anpassa sig efter aktuella händelser utgör själva kärnan i yttrande- och informationsfriheten. Därmed bidrar medie- och informationskunnighet till ökad förståelse för mediernas roll, och således höjs kvalitén, vilket bidrar till en fri och oberoende media.

Unesco betonar särskilt skolans roll i arbetet med att stärka medie- och informationskunnigheten; mediekunniga lärare utbildar mediekunniga elever som i sin tur skapar mediekunniga samhällen. På svenska Unescorådets hemsida unesco.se kan du läsa mer och även ladda ner rapporten “Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen” från 2011.

Sedan 2019 har Statens Mediaråd fått i uppdrag av regeringen att höja hela befolkningens medie- och informationskunnighet, insatsen är en del av regeringens demokratistrategi och i uppdraget ingår att bygga upp ett nätverk för aktörer som arbetar med MIK-frågor, skapa en plattform för att kunna sprida kunskap och information samt att ytterligare kartlägga utvecklingen inom MIK-området.

På Mediarådets hemsida statensmedierad.se hittar du ”MIK för mig” som är ett digitalt utbildningsmaterial inom MIK som vänder sig till skolor, skolbibliotek och folkbibliotek. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet.

Biblioteken spelar en viktig roll för att öka den digitala kompetensen och medie- och informationskunnigheten hos allmänheten och på Gotlands Länsbiblioteks hemsida gotland.se kan du läsa mer om hur biblioteken på Gotland arbetare med MIK-frågor.