Filmstrategi för Gotland

Filmstrategi för Gotland 2018-2023 pekar ut riktningen för filmen på Gotland. Strategin är redskapet för att  stärka gotlands position som en attraktiv plats för produktion av film. Strategin omfattar Filmaktörerna: Film på Gotland, Bergmancenter, Kulturskolan, Gotlands folkhögskolas filmutbildningar samt gymnasieskolornas mediaprogram.  Dessutom tillkommer en rad aktörer i omvärlden som de fria professionella, besöksnäringen, övrigt närings- och kulturliv, visningsorganisationer, akademin och många fler. 

Strategiska mål:

Samverkan
Identitet
Internationalisering
Fler filmproduktioner
Fler arbetstillfällen på norra Gotland

Fokusområden:

Filmproduktion
Filmkultur
Utbildning
Tillväxt & Attraktionskraft
Utveckling av filmmediet

Filmstrategi & handlingsplan

Till strategin har en handlingsplan arbetats fram som klart och tydligt anger de åtagande varje enskild aktör har. Nedan finns länkar både till strategi och handlingsplan.