Filmstrategi för Gotland

Filmstrategi för Gotland 2018-2023 pekar ut riktningen för filmen på Gotland. Med strategin i ryggen skall vi utveckla gotlands position som en attraktiv plats för produktion av film. Strategin omfattar Film på Gotland, Film Capital Stockholm, Bergmancenter, Kulturskolan, Gotlands folkhögskolas kurser Story & Film Crew, Wisbygymnasiets  mediainriktning samt mediaprogrammet på Guteskolan.  Dessutom tillkommer en rad aktörer i omvärlden som de fria professionella, besöksnäringen, övrigt närings- och kulturliv, visningsorganisationer, akademin och många fler.

Fem strategiska mål pekas ut. Dessa är:

Samverkan
Identitet
Internationalisering
Fler filmproduktioner
Fler arbetstillfällen på norra Gotland

Fem fokusområden av strategisk betydelse pekas också ut:

Filmproduktion
Filmkultur
Utbildning
Tillväxt & Attraktionskraft
Utveckling av filmmediet

Till strategin har en handlingsplan arbetats fram som klart och tydligt anger de åtagande varje enskild aktör har. Nedan finns länkar både till strategi och handlingsplan.