Filmstrategi för Gotland

Filmstrategi för Gotland 2018-2023 pekar ut riktningen för filmen på Gotland. Strategin är redskapet för att  stärka gotlands position som en attraktiv plats för produktion av film. Strategin omfattar Filmaktörerna, vi är de som tillsammans skall bidra till att göra Gotland till en filmÖ i världsklass. Vi är Film på Gotland, Bergmancenter, Kulturskolan, Gotlands folkhögskolas filmutbildningar samt gymnasieskolornas mediaprogram.  Dessutom tillkommer en rad aktörer i omvärlden som de fria professionella, besöksnäringen, övrigt närings- och kulturliv, visningsorganisationer, akademin och många fler. 

Strategiska mål:

Samverkan
Identitet
Internationalisering
Fler filmproduktioner
Fler arbetstillfällen på norra Gotland

Fokusområden:

Filmproduktion
Filmkultur
Utbildning
Tillväxt & Attraktionskraft
Utveckling av filmmediet

Filmstrategi & handlingsplan

Till strategin har en handlingsplan arbetats fram som klart och tydligt anger de åtagande varje enskild aktör har. Nedan finns länkar både till strategi och handlingsplan.