Filmstrategi för Gotland

Filmstrategi för Gotland pekar ut en färdriktning för filmen på ön. Alla filmaktörer som är helt eller delvis finansierade med offentliga medel omfattas av strategin. Det är Film på Gotland, Film Capital Stockholm, Bergmancenter, Kulturskolan, Gotlands folkhögskolas två kurser med filminriktning – Story & Film Crew samt Wisbygymnasiets program med mediainriktning och mediaprogrammet på Guteskolan. Dessutom tillkommer en rad aktörer i omvärlden som fria professionella, besöksnäringen, övrigt närings- och kulturliv, visningsorganisationer, akademin med många fler.

Strategin övergripande syfte är att utveckla Gotlands filmposition så att Gotland stärks utifrån fundamenten bo/leva, verka och besöka.

Fem strategiska mål pekas ut. Dessa är:

Samverkan
Identitet
Internationalisering
Fler filmproduktioner
Fler arbetstillfällen på norra Gotland

Fem fokusområden av strategisk betydelse pekas också ut:

Filmproduktion
Filmkultur
Utbildning
Tillväxt & Attraktionskraft
Utveckling av filmmediet

Till strategin har en handlingsplan arbetats fram som klart och tydligt anger de åtagande varje enskild aktör har. Nedan finns länkar både till strategi och handlingsplan.