Stöd till kort- & dokumentärfilm

Film på Gotland ger utvecklingsstöd eller produktionsstöd till kort- novell- och dokumentärfilm. Stöd kan beviljas med  upp till 40 000 kronor, samt i form av manusutveckling, projekthandledning och  inspelnings- och redigeringsteknik. Vi bidrar också gärna med kontakter, tips på filmarbetare och till att guida till vidare finansierings- och visningsmöjligheter inom och utanför regionen. Du kan även beviljas boende i filmstudion Kustateljéns loger  medan du jobbar med manus, inspelning, redigering etc. Sedan 2019 har vi också ett arbetsstipendium på max 10 000 kronor som kan sökas för resor, nätverksbyggande, fortbildning m.m.

För info kontakta:
Filmkommissionär & Filmkonsulent
Ville Jegerhjelm
+46 70 4217590

RIKTLINJER FÖR UTVECKLINGS- OCH PRODUKTIONSSTÖD
Utvecklings- och produktionsstöd kan sökas av semiprofessionella och professionella filmare. Utvecklingsstöd utgår med upp till 20 000 kronor och produktionsstöd med upp till 40 000 kronor. Stödet gäller utveckling och produktion av kort- och dokumentärfilm samt utveckling av manus för långfilm, novellfilm och kortfilm. Förutom finansiellt stöd kan stöd erhållas i form av manus- och klipphandledning samt inspelnings- och redigeringsteknik.

För att vara berättigad till att söka stödet från Film på Gotland krävs att någon eller flera av dessa kriterier är uppfyllda:
– Att filmaren eller producenten är skriven eller till övervägande del verksam på Gotland.
– Att filmen spelas in eller produceras helt eller delvis på Gotland. Det gäller förutom inspelning även tex manusskrivande, klippning, ljudläggning, animering med mera.
– Att filmen till sitt innehåll speglar Gotland.

ANSÖKNINGSTILLFÄLLEN 2021
Det finns fyra ansökningstillfällen per år för utvecklingsstöd, produktionsstöd samt arbetsstipendium. Deadline 2021 är: 15/2, 15/4, 15/9 och 15/11

Fullständiga riktlinjer för utvecklings och produktionsstöd hittar du här.

Ansökningsblankett hittar du här https://etjanst.gotland.se/filmstod

RIKTLINJER FÖR ARBETSSTIPENDIUM
Arbetsstipendium kan sökas av både semiprofessionella och professionella filmare med högst 10 000 kr. Ett arbetsstipendium kan sökas av filmare som önskar utveckla sin kreativa kompetens eller för relevanta resor. I vissa fall kan man söka för inköp av teknik eller mjukvara. Inköpet ska då vara kopplat till ett pågående filmprojekt.

För att vara berättigad till att söka stödet från Film på Gotland krävs att någon eller flera av dessa kriterier är uppfyllda:
– Att filmaren är skriven eller till övervägande del verksam på Gotland.
– Att eventuellt projekt spelas in eller produceras helt eller till största delen på Gotland (gäller förutom inspelning även tex manusskrivande, klippning, ljudläggning, animering mm).

ARBETSSTIPENDIER KAN SÖKAS FÖR:
– Inköp av utrustning och material.
– Fortbildning (vidareutveckling inom verksamhetsområdet)
– Resekostnad (för konstnärligt arbete, nätverksbyggande samt för att skapa internationella kontakter och utbyten)

ANSÖKNINGSTILLFÄLLEN 2021
Det finns fyra ansökningstillfällen per år för arbetsstipendium. 
Deadline 2021 är: 15/2, 15/4, 15/9 och 15/11
Arbetsstipendium kan sökas högst en gång per år per person/projekt.

fullständiga riktlinjer för arbetsstipendium hittar du här!

Ansökningsblankett hittar du här:
https://etjanst.gotland.se/filmstipendium