Stöd till kort- & dokumentärfilm

Film på Gotland ger utvecklingsstöd eller produktionsstöd till kort- novell- och dokumentärfilm. Stöd kan beviljas med  upp till 40 000 kronor, samt i form av manusutveckling, projekthandledning och  inspelnings- och redigeringsteknik. Vi bidrar också gärna med kontakter, tips på filmarbetare och till att guida till vidare finansierings- och visningsmöjligheter inom och utanför regionen. Du kan även beviljas boende i filmstudion Kustateljéns loger  medan du jobbar med manus, inspelning, redigering etc. Sedan 2019 har vi också ett arbetsstipendium på max 10 000 kronor som kan sökas för resor, nätverksbyggande, fortbildning m.m.

För info kontakta:
Filmkonsulent
Ylva Liljeholm
+46 70 4477003

RIKTLINJER FÖR UTVECKLINGS- OCH PRODUKTIONSSTÖD

Utvecklings- och produktionsstöd kan sökas av semiprofessionella och professionella filmare. Utvecklingsstöd utgår med upp till 20 000 kronor och produktionsstöd med upp till 40 000 kronor.

Stödet gäller utveckling och produktion av kort- och dokumentärfilm samt utveckling av manus för långfilm, novellfilm och kortfilm. Förutom finansiellt stöd kan stöd erhållas i form av manus- och klipphandledning samt inspelnings- och redigeringsteknik. För att vara berättigad till att söka stödet från Film på Gotland krävs att någon eller flera av dessa kriterier är uppfyllda:

– Att filmaren eller producenten är skriven eller till övervägande del verksam på Gotland. 

– Att filmen spelas in eller produceras helt eller delvis på Gotland. Det gäller förutom inspelning även tex manusskrivande, klippning, ljudläggning, animering med mera.

– Att filmen till sitt innehåll speglar Gotland.

ANSÖKNINGSTILLFÄLLEN
Det finns fyra ansökningstillfällen per år för utvecklingsstöd, produktionsstöd samt arbetsstipendium. Deadlines är: 15/2, 15/4, 15/9 och 15/11

Film på Gotland har som mål att prioritera kortfilmer på professionell eller semiprofessionell nivå som kan visas på biograf, television, konsthallar eller filmfestivaler. Dokumentationer eller sammanställningar av arkivmaterial kan beviljas teknikstöd. Film på Gotland tillhandahåller digital video- och redigeringsteknik (Final Cut Pro, After Effects med mera).

Film på Gotlands stöd ges ej för tidigare nedlagda kostnader i redan påbörjat projekt eller för att ta fram analoga kopior. Utnyttjande av Film på Gotlands lokaler för redigering med mera görs enligt överenskommen tidplan och är avgränsat för det specifika projektet.

DEFINITIONER
Utvecklingsstöd (max 20 000 kronor) kan sökas för manusutveckling, idé- och konceptutveckling, research, planering etc
Produktionsstöd (max 40 000 kronor) kan sökas för inspelningskostnader och postproduktion.

Båda stöden kan sökas för samma projekt men inte vid samma tillfälle. Ett projekt som sökt och fått utvecklingsstöd kan endast få produktionsstöd om man har nått inspelnings- eller efterproduktionsfas.

MOTPRESTATION

Filmaren/bolaget förbinder sig att i allt utåtriktat material inklusive filmens antingen för- eller eftertexter ange att filmen är gjord med stöd av Film påGotland. Film på Gotlands logotyp används för detta i hög upplösning. Filmaren/bolaget förbinder sig att leverera ett digitalt press- och informationsmaterial bestående av filmens produktionsuppgifter, två högupplösta bilder ur filmen, ett foto påfilmaren/regissören och en kort katalogtext/synopsis. Filmaren/bolaget förbinder sig att leverera en kopia av den färdiga filmen i bästa möjliga kvalitet.

ÅTERBETALNINGSSKYLDIGHET

Ej fullföljd tidsplan utan någon förklaring eller kontakt med FpG gör att projektet efter tolv månader, räknat från det datum stödet beviljats, inte längre är berättigat till stödet. Man kan då bli återbetalningsskyldig. Detta gäller även då filmaren/bolaget ej levererar någon film, filmtrailer eller annat överenskommet material.

VISNING OCH DISTRIBUTION

Film på Gotland vill förbehålla sig rätten att använda produktionen i sammanhang som rör att visa upp vad som produceras på Gotland.

1) Som strömmande video, utdrag ut filmen eller hela filmen, på www.filmgotland.se, ej nedladdningsbar. Lämplig tidpunkt bestämmes i samråd med filmare/producent.

2) Som del av kortfilmspaket för distribution till Folkets bio Visby samt Gotlands landsbygdsbiografer för icke-kommersiell visning, såsom förfilm till annan film.

Film på Gotland informerar producenten då filmen är aktuell för distribution eller visning enligt ovan. Plan för annan distribution än ovan görs i samråd med producenten. Film på Gotland har tillstånd att i icke-kommersiella syften använda stillbilder ur filmen i tryck, på egna och andras hemsidor samt i distribution till press. Filmens producent anges om möjligt som copyrightinnehavare för publicerade bilder.

Ansökningsblankett hittar du här https://etjanst.gotland.se/filmstod

RIKTLINJER FÖR ARBETSSTIPENDIUM

Arbetsstipendium kan sökas av både semiprofessionella och professionella filmare med högst 10 000 kr.

Ett arbetsstipendium kan sökas av filmare som önskar utveckla sin kreativa kompetens eller för relevanta resor. I vissa fall kan man söka för inköp av teknik eller mjukvara. Inköpet ska då vara kopplat till ett pågående filmprojekt. För att vara berättigad till att söka stödet från Film på Gotland krävs att någon eller flera av dessa kriterier är uppfyllda:


– Att filmaren är skriven eller till övervägande del verksam på Gotland.
– Att eventuellt projekt spelas in eller produceras helt eller till största delen på Gotland (gäller förutom inspelning även tex manusskrivande, klippning, ljudläggning, animering mm).

ARBETSSTIPENDIER KAN SÖKAS FÖR:

– Inköp av utrustning och material.
– Fortbildning (vidareutveckling inom verksamhetsområdet)
– Resekostnad (för konstnärligt arbete, nätverksbyggande samt för att skapa internationella kontakter och utbyten)

ANSÖKNINGSTILLFÄLLEN
Det finns fyra ansökningstillfällen per år för arbetsstipendium. 
Deadlines är: 15/2, 15/4, 15/9 och 15/11

Arbetsstipendium kan sökas högst en gång per år per person/projekt.

Följande uppgifter ska anges i blanketten:
Namn
Adress
Kort bakgrund av sökande
Meritförteckning eller CV
Kort översikt över hur och när stipendiet ska användas
Kostnadskalkyl
Länkar till arbetsprover

MOTPRESTATION
– Om arbetsstipendiet avser en filmproduktion gäller samma villkor som för den som fått utvecklings- eller produktionsstöd. 

– Vid resa ska kort reserapport inlämnas senast två veckor efter avslutad resa. Minst två bilder ska bifogas (ange fotograf) och kunna publiceras på Film på Gotlands sociala medier eller hemsida om det är relevant. Samma sak gäller om arbetsstipendiet använts för fortbildning.

Ansökningsblankett hittar du här:
https://etjanst.gotland.se/filmstipendium